تعزیه خواناناصفهانی. مردانی که در ایام محرم و صفر با لباس مبدل تعزیه اجرا می کنند، هریک در زندگی خود دارای شغل و موقعیت اجتماعی متفاوتی هستند.