مزرعه زعفران پس از باران /روستای بم ( یوسف آباد ) / طبس