آسمانخراشهایی در میلان که                   دارای 800 درخت و 14 هزار گلدان هستند. این ساختمان ها برنده                   بهترین آسمانخراش 2014 شدند.

 

http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Green-Skyscraper/zimg_001_18.jpg

 

http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Green-Skyscraper/zimg_002_19.jpg

 

http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Green-Skyscraper/zimg_003_20.jpg

 

http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Green-Skyscraper/zimg_005_22.jpg

 

http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Green-Skyscraper/zimg_006_23.jpg

 

                  

ارسـال جدیـدتـرین مطالـب،                         اخبـار و سـوژه های داغ اینتـرنتی هر شـب به ایمیـل                         شما

[اینجـا کلیـک کنیـد و                         رایـگان عضـو                       شویـد]

 

http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Green-Skyscraper/zimg_007_24.jpg

 

http://mj10.persianfun.info/img/93/10/Green-Skyscraper/zimg_008_25.jpg